Privacyverklaring MAClinic

 

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Maclinic gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uiteraard handelt MAClinic volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de toepasselijke richtlijnen vanuit de Europese Unie. Hieronder zijn uw belangrijkste rechten en plichten op het gebied van privacy weergegeven.

 

Voldoen aan privacywetgeving
MAClinic is een organisatie die valt onder de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. MAClinic werkt er hard aan om blijvend te voldoen aan de eisen die deze verordening en andere wetgeving aan ons stelt. MAClinic heeft een functionaris gegevensbescherming.

 

Waarom verzamelen
MAClinic ontvangt en verzamelt gegevens van u en/of eventuele verwijzers. Deze gegevens gebruiken wij om u maatwerk te kunnen leveren en om zo goed mogelijk te kunnen inschatten welke zorg u nodig heeft. Naast gegevens over uw zorgverlening gaat het hier om gegevens waarmee wij kunnen vaststellen wie u bent zodat we u niet kunnen verwarren met andere personen.
Uw gegevens bewaart MAClinic minimaal 15 jaar, gerekend vanaf het moment dat we uw zorgverlening beëindigen.

 

Welke gegevens?
Voor het aanleggen van een zorgdossier zal MAClinic gegevens verzamelen zoals uw naam, geboortedatum en emailadres. Daarnaast verzamelen wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de zorg die u nodig heeft. Het gaat om het verslag van de gesprekken die wij met u voeren, het gezamenlijk afgesproken zorgplan en de evaluaties die wij uitvoeren. Wanneer het nodig is om gegevens op te vragen bij bijvoorbeeld uw eerdere zorgverlener zullen ook deze gegevens met uw toestemming onderdeel worden van het dossier.

 

Bescherming gegevens
MAClinic gaat natuurlijk zorgvuldig met uw gegevens om. Onze systemen zijn goed beveiligd zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. U bepaalt wie uw gegevens mag inzien, uw toestemming voor het delen van gegevens leggen wij schriftelijk vast.
MAClinic maakt voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Deze beveiliging houdt onder andere in dat:

- wij onze digitale systemen beveiligen met wachtwoorden die regelmatig moeten worden gewijzigd;
- wij periodiek toetsen of wij nog voldoen aan de gestelde richtlijnen en regels rondom beveiliging van persoonsgegeven

MAClinic is op de hoogte van de geldende regels met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

Melden van datalekken
Ondanks dat MAClinic de grootste zorgvuldigheid betrachten is het mogelijk dat persoonsgegevens zichtbaar worden voor onbevoegden of juist verloren gaan. We spreken dan van een datalek. Bij een datalek gaat het om toegang tot persoonsgegevens of vernietiging, wijziging of vrijkomen van gegevens zonder dat dat de bedoeling is. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook het onrechtmatig verwerken van gegevens. Er is sprake van een datalek als er inbreuk is op de beveiliging zoals bedoeld in artikel 13 van de WBP.

Voor de omgang met datalekken heeft MAClinic een procedure opgesteld waarin omschreven is welke stappen wij zetten om de schade zo veel mogelijk te beperken, welke partijen wij informeren en op welke manier wij u als belanghebbende op de hoogte houden.

 

Inzien van gegevens
U mag op elk gewenst moment vragen om inzage van uw gegevens, wij zullen u dit in principe nooit weigeren. Wel kan het zijn dat we u niet alle gegevens kunnen laten inzien omdat hiervoor eerst toestemming nodig is van andere betrokken personen. In overleg met uw vaste zorgverlener zoeken wij hiervoor dan een passende oplossing. Wanneer u een schriftelijk verzoek wilt doen om inzage te krijgen in uw gegevens vragen wij u om dit verzoek te ondertekenen en een kopie bij te voegen van uw identiteitsbewijs. Voor het inzien van gegevens, elektronisch of op papier zullen wij u geen kosten in rekening brengen.

 

Wijzigen van gegevens
U kunt op elk moment gedurende uw zorgverlening of na beëindiging van uw zorgverlening het verzoek bij ons indienen om uw gegevens te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u verhuisd bent. U kunt alleen de feitelijke gegevens laten aanpassen, het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een rapportage van één van uw zorgverleners na afloop aan te laten passen. U kunt wel altijd vragen om uw commentaar aan dit soort rapportages te laten toevoegen.

 

Meenemen van gegevens
Wanneer u gegevens hebt aangeleverd aan ons als zorgverlener, hebt u altijd het recht om deze gegevens ook weer te delen met andere partijen. In het geval het gaat om gegevens die elektronisch bij MAClinic zijn opgeslagen zullen wij verplicht zijn u deze gegevens op uw verzoek ter beschikking te stellen. Dit doen wij in een format wat voor u bruikbaar is en zodat u ook goed in staat bent om de gegevens te delen.

 

Vernietigen van gegevens
U kunt MAClinic verzoeken om na beëindiging van de zorgverlening uw dossier of delen daarvan te vernietigen. MAClinic zal dit altijd doen, tenzij MAClinic door de wet verplicht is om de gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren. Ook wanneer het duidelijk is dat andere personen een groot belang hebben bij het behouden van de gegevens en dat belang zwaarder weegt dan uw belang bij vernietiging van de gegevens mogen wij niet overgaan tot vernietiging. Hierover zal MAClinic altijd met u in gesprek gaan om te kijken naar passende oplossingen.

 

Bezwaren
Mocht u van mening zijn dat MAClinic ten onrechte gegevens heeft verzameld, ze u geen inzage heeft gegeven of één van uw andere rechten heeft geschonden, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming danwel de externe geschilleninstantie. Dokter L.M. Maclennan is binnen MAClinic verantwoordelijk voor vragen en opmerkingen rondom de bescherming en verwerking van uw gegevens.